top of page

Kaba Taş Devri

Paleolitik Dönem, aynı zamanda Eski Taş Çağı olarak da bilinen, taş aletlerin ilk gelişiminin ve neredeyse tüm insan öncesi teknolojisinin temsil ettiği bir insan öncesi tarih dönemidir. Bu dönem, hominidlerin bilinen ilk taş aletleri kullanmaya başladığı, yaklaşık 3.3 milyon yıl öncesine kadar uzanmakta olup Pleistosen'in sonuna kadar devam eder, yaklaşık 11,650 takvim yılı öncesine kadar (MÖ).

Paleolitik Dönem genellikle Üst, Orta ve Alt olmak üzere üç bölüme ayrılır. Ancak antropologlar, farklı bölgelerde farklı endüstrilere özgü teknolojilerin farklı zamanlarda ortaya çıkmasından dolayı her bir alt bölüm ve aşama için sert zaman sınırları koymaktan kaçınırlar. Ayrıca, bazı aşamalar ve alt bölümler arasında bir dereceye kadar örtüşme vardır çünkü yeni teknolojilerin yayılması zaman aldığından, bu durum, bazı grupların çağdaşlarından daha önce daha yüksek teknoloji seviyelerine erişebildiği bir durum yaratmıştır.

Alt Paleolitik, geleneksel olarak Oldowan Dönemi (yaklaşık 2.6 milyon ila 1 milyon yıl önce) olarak bilinir ve çakmak (yontma) aletlerin gelişimini gördü, ve Acheulean Dönemi (yaklaşık 1.7-1.5 milyon yıl önce ila yaklaşık 250,000-200,000 yıl önce) olarak bilinir, bu dönemde daha sofistike el baltaları ve yarıp aletleri ortaya çıktı. Paleolitik Dönem'in başlangıcı geleneksel olarak 2.58 milyon yıl önce, Pleistosen Devri'nin başlangıcı (yaklaşık 2.58 milyon ila 11,700 yıl önce) ile çakışmaktadır. Ancak, 2015'te Kenya'nın Turkana Gölü yakınlarındaki kuru bir dere yatağını kazan araştırmacılar, 3.3 milyon yıl öncesine tarihlenen kaya içine gömülü primitif taş aletleri keşfettiler. Bu, Homo'nun ilk doğrulanmış örneklerinden neredeyse 1 milyon yıl önceye denk gelen aletlerdir ve bu da taş yapımının Australopithecus veya çağdaşlarıyla başlamış olma olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu kültürel aşamanın başlangıcının zamanlamasının yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

_3b8d2be6-982a-465b-91df-a005f2ccae05.jpeg

Orta Paleolitik, Neandertallerin ve diğer arkaik insan türlerinin ortaya çıkması ile ilişkilidir ve aynı zamanda insan gömme, sanat ve sembolik davranışın ilk kanıtlarını içerir. Orta Paleolitik, 300.000 ila 50.000 yıl öncesine kadar olan bir dönemi kapsar. Bu dönemden kaynaklanan en erken dini uygulama kanıtlarından bazıları 3. binyılın ortalarına kadar uzanır. Kasıtlı gömme, özellikle mezar eşyaları ile birlikte, günlük yaşamı aşan bir "ölüler için endişe" yi simgeliyor olabilir, Philip Lieberman'ın önerdiği gibi. En eski kesin insan gömme örneği 100.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. İsrail'deki Skhul mağarasında, kırmızı oksit lekeli insan iskelet kalıntıları bulundu. Sitede vahşi bir yaban domuzunun alt çenesi dahil çeşitli mezar eşyaları bulunmaktaydı.

Üst Paleolitik, Paleolitik Dönem'in son aşamasıdır ve modern insanların ortaya çıkması, daha karmaşık ve çeşitli taş aletlerin, sanatın ve kültürün gelişimi ile karakterizedir. Üst Paleolitik, 50.000 ila 12.000 yıl önceye kadar süren bir dönemi kapsar. Üst Paleolitik döneminde, insanlar Antarktika hariç her kıtaya ulaştılar ve bıçak teknolojisi ve sanatın yanı sıra kişisel süsleme gibi karmaşık inovasyonlar geliştirdiler. Üst Paleolitik dönemin en ünlü örnekleri arasında Lascaux ve Altamira'nın mağara resimleri, Venüs figürinleri ve hayvan ve insan oyma eserleri bulunmaktadır. Aynı zamanda, Üst Paleolitik dönem, dilin, müziğin ve dinin ortaya çıkışına, sosyal tabakalaşmanın ve ticaretin başlangıcına tanıklık etti.

Paleolitik Dönem, insan evriminde önemli bir aşama olup türümüzün biyolojik ve kültürel özelliklerini şekillendirdi. Bu dönem aynı zamanda ilk insan yaratıcılığının, spiritualitesinin ve sosyal organizasyonunun gelişimine tanıklık etti ve medeniyetin sonraki gelişimine temel oluşturdu. Paleolitik Dönem, insan yaşamının kökenleri ve çeşitliliği hakkında bilgi dolu ve ilginç bir kaynaktır. 

Aşağıdaki tabloyu kullanarak diğer çağları araştırabilirsiniz.

Yazan: Adil Sevim

bottom of page